ภาพบรรยากาศการอบรมนายหมู่ลูกเสือ

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 อ.เหนือ สุขขี และ อ.วิลัยพร ถุนพุฒดม พานักเรียนจำนวน 8 คนเข้าร่วมการ อบรมเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี