โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยสารเสพติดและอบายมุข

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ ขอขอบพระคุณ กรมการปกครองและทีมงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจสารเสพติดและเจ้าหน้าเพื่อตรวจสารเสพติดในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข