เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : NONGPHAI HIGHTECH TECHNOLOGLCAL COLLEGE

เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ประเภทอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ประเภทอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

ความจุนักเรียนนักเรียน รอบเช้าและรอบบ่าย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน ๒๔ ห้อง ความจุละ ๔๕ คน รวมความจุละ ๕๔๐ คน รวมทั้งสองรอบเป็น ๑,๐๘๐ คน

ตั้งอยู่ ที่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖ – ๗๘๒๑๙๙ แฟ๊กซ์ ๐๕๖ – ๗๘๒๒๗๗ E-mail Technonongphai@ gmail.com

ตราของวิทยาลัย เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ h t และ n

สีประจำวิทยาลัย ชมพู-น้ำเงิน

  • สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโอน ความสว่าง และความรักในสถานศึกษาของตน
  • สีน้ำเงิน หมายถึง มั่นคง หนักแน่นและเชิดชูสถาบันกษัตริย์

ธงประจำวิทยาลัย เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบสีชมพูน้ำเงินตามแนวนอน

ปรัชญาวิทยาลัย ไฮเทค-ล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ