ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นโดย นายบุญส่ง แสนสำราญ และ มีคณะครู อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ร่วมจัดตั้งหลายฝ่าย อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความร่วมมือและได้ให้คำปรึกษาหลายๆ ฝ่าย สถานศึกษาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(1) ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามใบอนุญาต เลขที่ พช 003/2550 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 โรงเรียนเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เพชรบูรณ์ เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาแห่งแรกที่เปิดให้บริการด้านการเรียนการสอนในอำเภอหนองไผ่

โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวาหรือ 7,968 ตารางเมตร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 6 บ้านซับมะขาม ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220 การ

ปัจจุบันดำเนินการบริหารโรงเรียนโดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต และมี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการและเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

Message us